Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie wniosku koncesyjnego LWB na obszar K-6-7.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 7441

w sprawie odmowy udzielenia koncesji wydobywczej dla Lubelskiego Węgla Bogdanka SA

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 29 października 2014 r., znak: SPS-024-7441/14, zapytanie posła Sławomira Zawiślaka w sprawie odmowy udzielenia koncesji wydobywczej dla LW Bogdanka przedstawiam odpowiedź na to zapytanie z uprzejmą prośbą o przyjęcie zawartych w nim wyjaśnień.

1. W dniu 31 lipca 2012 r. minister środowiska udzielił na rzecz PD Co sp. z o.o. koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców pokrywającym się w całości ze złożem Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7. Spółka PD Co uznała, że złoże to nie jest wystarczająco rozpoznane dla potrzeb budowy nowej kopalni i wymaga wykonania dodatkowych otworów wiertniczych w celu potwierdzenia parametrów złożowych. Organ koncesyjny nie ma podstaw formalnych ani merytorycznych, by odmówić przedsiębiorcy możliwości dodatkowego rozpoznania udokumentowanego złoża na jego wniosek i koszt. Dzięki przeprowadzeniu nowych prac geologicznych Skarb Państwa pozyskuje nową cenną informację geologiczną. PD Co sp. z o.o. prowadzi na własny koszt rozpoznawanie złoża zgodnie z prawem oraz warunkami koncesji, zmierzając bezpośrednio do spełnienia celu koncesji, czyli udokumentowania złoża i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej.

2. Uprzejmie informuję, że udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego z przedmiotowego złoża, w sytuacji gdy udzielono na to samo złoże koncesji na rozpoznawanie innemu przedsiębiorcy jest sprzeczne z zasadami racjonalnej gospodarki złożami kopalin, której wyrazem powinny być działania sprzyjające prawidłowemu określeniu obszarów występowania złóż kopalin oraz ich udokumentowania zgodnie z zasadami wiedzy geologicznej, optymalizacji rozpoznania, najlepszego wykorzystania złóż oraz bezpieczeństwa prowadzenia eksploatacji. Wyrazem racjonalnej gospodarki złożem jest w tym przypadku pozyskanie nowej informacji geologicznej i danych geologicznych o budowie złoża, co w przyszłości może się przełożyć na lepsze zaprojektowanie eksploatacji tego złoża i zapewnienie większego bezpieczeństwa prowadzenia prac. Koncesja rozpoznawcza jest instrumentem umożliwiającym prowadzenie przez organ świadomej polityki służącej racjonalnej gospodarce złożami surowców. Udzielanie koncesji rozpoznawczych stanowi bowiem zapewnienie efektywnej eksploatacji złóż. Dokładne rozpoznanie geologiczne złoża kopaliny pozwala na jego racjonalne wykorzystanie w przyszłości, co niewątpliwie leży w interesie publicznym.

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny nie może także stawać w sprzeczności z ochroną interesu publicznego rozumianego jako interes społeczny. Organ koncesyjny nie może podejmować decyzji, które podważają zaufanie podmiotów do organu. Zgodnie z art. 7 K.p.a. ˝w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli˝. Miarą interesu społecznego może być tu dokładność rozpoznania geologicznego.

Przeciwko udzieleniu na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA koncesji na wydobywanie w odniesieniu do tej samej przestrzeni i tego samego złoża, co do których udzielono koncesji na rozpoznawanie innemu przedsiębiorcy przemawiały nie tylko względy interesu publicznego odnoszące się do korzyści ogółu, ale także względy uzasadnionego interesu indywidulanego tego innego przedsiębiorcy, który to interes zgodnie z poglądami doktryny, z uwagi na fakt, iż ogół podmiotów tworzony jest przez poszczególne jednostki, zaliczany jest także do wartości definiujących interes publiczny zwierający szereg pożądanych stanów bezpośrednio i konkretnie kształtujących sytuację prawną jednostki.

Ponadto informuję, że decyzja o odmowie udzielenia koncesji na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7 była przedmiotem ponownego rozpatrzenia sprawy. Lubelski Węgiel Bogdanka SA wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez udzielenie jej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7.

Minister środowiska w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy dokonał szczegółowej analizy okoliczności przedstawionych we wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w aktach sprawy. Ponowna analiza i ocena dokumentów zgromadzonych w sprawie prowadziła jednoznacznie do wniosku, iż w sytuacji obowiązywania koncesji ministra środowiska na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców (Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6i K-7) udzielonej dnia 31 lipca 2012 r. na rzecz PD Co sp. z o.o. oraz umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu rozpoznawania tego złoża nie jest możliwe udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego z tego samego złoża na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego minister środowiska w dniu 5 listopada 2014 r. podjął decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 5 września 2014 r.

Chciałbym również poinformować, że postępowanie odwoławcze było prowadzone przez inny skład osobowy, który po szczegółowym zapoznaniu się z zarzutami o naruszeniu przepisów proceduralnych, jak i prawa materialnego podnoszonymi przez Lubelski Węgiel Bogdankę SA stwierdził, że nie zasługują one na uznanie.

3. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 597 i 850) koncesja wygasa z upływem czasu, na jaki została udzielona, jeżeli stała się bezprzedmiotowa, w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, w przypadku likwidacji przedsiębiorcy lub zrzeczenia się jej. W przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców nie zaistniała żadna z ww. przesłanek.

Jeżeli zaś chodzi o dokonane zmiany koncesji udzielonej na rzecz PD Co sp. z o.o. to przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze stosuje się do zmian odpowiednio, a organ koncesyjny w toku prowadzonych postępowań ustalił, jak wymaga tego art. 155 K.p.a., że przedmiotowe zmiany leżały w interesie strony, przy czym zmianom tym nie sprzeciwiały się przepisy szczególne ani też nie naruszały one interesu społecznego.

4. Wyjaśniam również, że postępowanie administracyjne zakończone decyzją ministra środowiska z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniającą koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców udzieloną na rzecz PD Co sp. z o.o. toczyło się niezależnie od postępowania z wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, a Lubelski Węgiel Bogdanka SA nie była stroną tego postępowania z powodu nieposiadania interesu prawnego w przedmiotowym postępowaniu.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z posiadaną wiedzą, PD Co sp. z o.o. wykonuje koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców prawidłowo i nie przekroczyła terminu rozpoczęcia działalności opisanego w ww. koncesji.

5. Pragnę uprzejmie wyjaśnić, że minister środowiska w decyzji z dnia 5 września 2014 r. nie uznał ekspektatywy do ustanowienia na rzecz PD Co sp. z o.o. użytkowania górniczego, a jedynie wskazał, że PD Co sp. z o.o. podniosła w postępowaniu okoliczność, że ewentualne udzielenie koncesji na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA naruszy ekspektatywę przysługującą jej w zakresie ustanowienia na jej rzecz użytkowania górniczego na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża K-6 i K-7 z pierwszeństwem przed innymi podmiotami. Organ koncesyjny wyraźnie wskazał, iż właściwy do orzekania w kwestii posiadania ekspektatywy prawa pierwszeństwa jest odpowiednio sąd powszechny albo trybunał arbitrażowy.

Dodatkowo informuję, że postępowanie z wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA było prowadzone bez zbędnej zwłoki, a z powodu znacznego skomplikowania sprawy termin rozstrzygnięcia był przesuwany zgodnie z przepisami K.p.a., o czym strony były każdorazowo informowane pisemnie.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Sławomir Marek Brodziński

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r.

wersja PDF