Archiwa kategorii: Aktualności

Australijscy inwestorzy rozwijają Polskę

15 maja 2015 r. odbyła się inauguracja budowy drugiej części portu kontenerowego  DTC w Gdańsku. Inwestycja warta 200 mln Euro jest zrealizowana przez kapitał australijski i przyczynia się wzmocnienia pozycji Polski w handlu międzynarodowym.

fot. Mateusz Ochocki / KFPGłębokowodny port w Gdańsku umożliwia wpływanie statków z Azji, bez konieczności przeładunku w portach ARA i niemieckich. Już teraz do Gdańskiego portu zawijają największe kontenerowce, które przewożą ładunki przeznaczone dla odbiorców z środkowo-wschodniej Europy. Port DTC umożliwił powstanie oraz przyczyni się do dalszego  rozwoju wielu firm z branży logistyczno-spedycyjnej oraz centrów transportu intermodalnego.

W trakcie otwarcia odbyło się spotkanie Ambasador Australii JE Jean Dunn, Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Radcy Handlowego i szefa Austrade Steve Rank, Dyrektora Polskich Inwestycji Rozwojowych Marcina Piaseckiego z australijskimi firmami działającymi w Polsce. Omówiono rolę australijskich przedsiębiorstw jako katalizatorów innowacyjności w dziedzinach logistyki (Macquarie Bank), energetyki (Subsee, Noja Power) oraz surowców (PD Co).

 

Uczestniczący w spotkaniu prezes PD Co Janusz Jakimowicz powiedział, że Polskę i Australię bardzo wiele łączy, między innymi przedsiębiorczość i odwaga do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań. W odniesieniu do kopalni im. Jana Karskiego wskazał na możliwość redukcji zagrożeń dla górników, ale również ograniczenia kosztów wydobycia przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i możliwość zaprojektowania kopalni od podstaw z zastosowaniem najlepszych polskich i międzynarodowych wzorców. Prezes Jakimowicz podkreślił, że Polska jest świetnym miejscem do zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które w części już są projektowane i produkowane w kraju.

PD Co pragnie podziękować JE Ambasador Jean Dunn i Ambasadzie Australii Polska oraz Prezesowi Zarządu Panu Maćkowi Kwiatkowskiemu i DTC Gdańsk S.A. za zaproszenie.

fot. Mateusz Ochocki / KFPInwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni produkującej 6-7 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2 000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Faza projektowania i budowy kopalni oraz infrastruktury towarzyszącej rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej. Już dziś wiadomo, że przyszłymi klientami nowej kopalni mogą być m.in. europejscy producenci energii i stali.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie wniosku koncesyjnego LWB na obszar K-6-7.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 7441

w sprawie odmowy udzielenia koncesji wydobywczej dla Lubelskiego Węgla Bogdanka SA

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 29 października 2014 r., znak: SPS-024-7441/14, zapytanie posła Sławomira Zawiślaka w sprawie odmowy udzielenia koncesji wydobywczej dla LW Bogdanka przedstawiam odpowiedź na to zapytanie z uprzejmą prośbą o przyjęcie zawartych w nim wyjaśnień.

1. W dniu 31 lipca 2012 r. minister środowiska udzielił na rzecz PD Co sp. z o.o. koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców pokrywającym się w całości ze złożem Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7. Spółka PD Co uznała, że złoże to nie jest wystarczająco rozpoznane dla potrzeb budowy nowej kopalni i wymaga wykonania dodatkowych otworów wiertniczych w celu potwierdzenia parametrów złożowych. Organ koncesyjny nie ma podstaw formalnych ani merytorycznych, by odmówić przedsiębiorcy możliwości dodatkowego rozpoznania udokumentowanego złoża na jego wniosek i koszt. Dzięki przeprowadzeniu nowych prac geologicznych Skarb Państwa pozyskuje nową cenną informację geologiczną. PD Co sp. z o.o. prowadzi na własny koszt rozpoznawanie złoża zgodnie z prawem oraz warunkami koncesji, zmierzając bezpośrednio do spełnienia celu koncesji, czyli udokumentowania złoża i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej.

2. Uprzejmie informuję, że udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego z przedmiotowego złoża, w sytuacji gdy udzielono na to samo złoże koncesji na rozpoznawanie innemu przedsiębiorcy jest sprzeczne z zasadami racjonalnej gospodarki złożami kopalin, której wyrazem powinny być działania sprzyjające prawidłowemu określeniu obszarów występowania złóż kopalin oraz ich udokumentowania zgodnie z zasadami wiedzy geologicznej, optymalizacji rozpoznania, najlepszego wykorzystania złóż oraz bezpieczeństwa prowadzenia eksploatacji. Wyrazem racjonalnej gospodarki złożem jest w tym przypadku pozyskanie nowej informacji geologicznej i danych geologicznych o budowie złoża, co w przyszłości może się przełożyć na lepsze zaprojektowanie eksploatacji tego złoża i zapewnienie większego bezpieczeństwa prowadzenia prac. Koncesja rozpoznawcza jest instrumentem umożliwiającym prowadzenie przez organ świadomej polityki służącej racjonalnej gospodarce złożami surowców. Udzielanie koncesji rozpoznawczych stanowi bowiem zapewnienie efektywnej eksploatacji złóż. Dokładne rozpoznanie geologiczne złoża kopaliny pozwala na jego racjonalne wykorzystanie w przyszłości, co niewątpliwie leży w interesie publicznym.

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny nie może także stawać w sprzeczności z ochroną interesu publicznego rozumianego jako interes społeczny. Organ koncesyjny nie może podejmować decyzji, które podważają zaufanie podmiotów do organu. Zgodnie z art. 7 K.p.a. ˝w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli˝. Miarą interesu społecznego może być tu dokładność rozpoznania geologicznego.

Przeciwko udzieleniu na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA koncesji na wydobywanie w odniesieniu do tej samej przestrzeni i tego samego złoża, co do których udzielono koncesji na rozpoznawanie innemu przedsiębiorcy przemawiały nie tylko względy interesu publicznego odnoszące się do korzyści ogółu, ale także względy uzasadnionego interesu indywidulanego tego innego przedsiębiorcy, który to interes zgodnie z poglądami doktryny, z uwagi na fakt, iż ogół podmiotów tworzony jest przez poszczególne jednostki, zaliczany jest także do wartości definiujących interes publiczny zwierający szereg pożądanych stanów bezpośrednio i konkretnie kształtujących sytuację prawną jednostki.

Ponadto informuję, że decyzja o odmowie udzielenia koncesji na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7 była przedmiotem ponownego rozpatrzenia sprawy. Lubelski Węgiel Bogdanka SA wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez udzielenie jej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7.

Minister środowiska w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy dokonał szczegółowej analizy okoliczności przedstawionych we wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w aktach sprawy. Ponowna analiza i ocena dokumentów zgromadzonych w sprawie prowadziła jednoznacznie do wniosku, iż w sytuacji obowiązywania koncesji ministra środowiska na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców (Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6i K-7) udzielonej dnia 31 lipca 2012 r. na rzecz PD Co sp. z o.o. oraz umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu rozpoznawania tego złoża nie jest możliwe udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego z tego samego złoża na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego minister środowiska w dniu 5 listopada 2014 r. podjął decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 5 września 2014 r.

Chciałbym również poinformować, że postępowanie odwoławcze było prowadzone przez inny skład osobowy, który po szczegółowym zapoznaniu się z zarzutami o naruszeniu przepisów proceduralnych, jak i prawa materialnego podnoszonymi przez Lubelski Węgiel Bogdankę SA stwierdził, że nie zasługują one na uznanie.

3. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 597 i 850) koncesja wygasa z upływem czasu, na jaki została udzielona, jeżeli stała się bezprzedmiotowa, w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, w przypadku likwidacji przedsiębiorcy lub zrzeczenia się jej. W przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców nie zaistniała żadna z ww. przesłanek.

Jeżeli zaś chodzi o dokonane zmiany koncesji udzielonej na rzecz PD Co sp. z o.o. to przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze stosuje się do zmian odpowiednio, a organ koncesyjny w toku prowadzonych postępowań ustalił, jak wymaga tego art. 155 K.p.a., że przedmiotowe zmiany leżały w interesie strony, przy czym zmianom tym nie sprzeciwiały się przepisy szczególne ani też nie naruszały one interesu społecznego.

4. Wyjaśniam również, że postępowanie administracyjne zakończone decyzją ministra środowiska z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniającą koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców udzieloną na rzecz PD Co sp. z o.o. toczyło się niezależnie od postępowania z wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, a Lubelski Węgiel Bogdanka SA nie była stroną tego postępowania z powodu nieposiadania interesu prawnego w przedmiotowym postępowaniu.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z posiadaną wiedzą, PD Co sp. z o.o. wykonuje koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców prawidłowo i nie przekroczyła terminu rozpoczęcia działalności opisanego w ww. koncesji.

5. Pragnę uprzejmie wyjaśnić, że minister środowiska w decyzji z dnia 5 września 2014 r. nie uznał ekspektatywy do ustanowienia na rzecz PD Co sp. z o.o. użytkowania górniczego, a jedynie wskazał, że PD Co sp. z o.o. podniosła w postępowaniu okoliczność, że ewentualne udzielenie koncesji na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA naruszy ekspektatywę przysługującą jej w zakresie ustanowienia na jej rzecz użytkowania górniczego na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża K-6 i K-7 z pierwszeństwem przed innymi podmiotami. Organ koncesyjny wyraźnie wskazał, iż właściwy do orzekania w kwestii posiadania ekspektatywy prawa pierwszeństwa jest odpowiednio sąd powszechny albo trybunał arbitrażowy.

Dodatkowo informuję, że postępowanie z wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA było prowadzone bez zbędnej zwłoki, a z powodu znacznego skomplikowania sprawy termin rozstrzygnięcia był przesuwany zgodnie z przepisami K.p.a., o czym strony były każdorazowo informowane pisemnie.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Sławomir Marek Brodziński

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r.

wersja PDF

PD Co sponsorem Dnia Ziemi na UMCS

Dnia 24 kwietnia 2015 roku Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie zorganizował obchody Dnia Ziemi, skierowane głównie do dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego.

Plakat DZIEŃ ZIEMI

Na zaproszenie Organizatorów, w wydarzeniu tym wzięli aktywny udział przedstawiciele PD Co. Dr Witold Wołoszyn i Milena Wdowiak z lubelskiego biura PD Co przedstawili młodzieży licealnej specjalnie przygotowaną prezentację pt. „Wykorzystanie GIS w praktyce – na przykładzie inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”.

Zaprezentowane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieżowego audytorium. Należy podkreślić, że w obchodach Dnia Ziemi uczestniczyli także przedstawiciele wyspecjalizowanych urzędów zajmujących się na co dzień ochroną środowiska, jak na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

PD Co z dumą zostało sponsorem obchodów Dnia Ziemi.

Relacja fotograficzna dostępna pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/galeria-zdjec,4617,dzien-ziemi-2015,23536.chtm

Potencjał gospodarczy Lubelskiego Zagłębia Węglowego oczami posła australijskiego parlamentu


Pan Luke Simpkins – poseł parlamentu Związku Australijskiego gościem zarządu PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W dniach 28-29 kwietnia 2015 odwiedził Lublin oraz Ziemię Chełmską. Pan Luke Simpkins pochodzi z Perth (WA), jest posłem parlamentu krajowego, członkiem rządzącej partii liberalnej i obecnie zasiada w komisjach ds. obrony, spraw zagranicznych i handlu.

DSC_0180Celem jego wizyty było m.in. zapoznanie się z potencjałem gospodarczym Polski oraz uzyskanie bezpośrednich informacji o inwestycji Prairie Mining w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
Podczas wizyty Pan Poseł odbył szereg spotkań z władzami samorządowymi regionu. Uczestniczył również w spotkaniu prezentującym potencjał gospodarczy regionu, które zostało zorganizowane przez Lubelski Klub Biznesu oraz zwiedził placówkę Straży Granicznej w Dorohusku, której funkcjionariusze strzegą zewnętrznej granicy UE. Spotkanie z przedstawicielami władz gminnych i powiatowych powiatu chełmskiego było okazją do prezentacji możliwości inwestycyjnych dla przedsiębiorców australijskich w regionu, a w szczególności na terenach Funkcjonalnego Obszaru Gospodarczego utworzonego przez gminy: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i Wierzbica.
Podsumowując wizytę poseł Luke Simpkins stwierdził, że: „Polska jest bardzo ciekawym miejscem, które łączy europejską tradycję z energią i zmysłem przedsiębiorczości, który są charakterystyczne dla Australijczyków. Po powrocie do kraju będę dużo mówił o Polsce, o możliwościach, które oferuje ten kraj, ale też o imponującej tradycji i kulturze, którą zobaczyłem w Polsce.- podkreślał Luke Simpkins.
Zarząd PD Co dziękuje władzom Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Chełmie, miejskim i gminnym oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie za wsparcie w organizacji wizyty. Jpeg

cropped-logo.png

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – Pozytywna ocena dla inwestycji PD Co w LZW

Międzynarodowa Agencja Energetyczna pozytywnie ocenia Inwestycję PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Opublikowany niedawno raport MAE pt. Coal – Medium-Term Market Report 2014 [Węgiel – średniookresowy raport o rynku 2014] stanowi jeden z ważniejszych dokumentów opisujących branżę węglową oraz prognozy jej rozwoju w perspektywie 5-letniej.

Silna pozycja węgla jako surowca energetycznego oraz jego rola w rozwoju światowej gospodarki zdaniem autorów raportu pozostanie niezachwiana. „Węgiel ciągle jest bazą dla produkcji energii elektrycznej w skali światowej – nie wspominając o produkcji stali – z węgla produkuje się przeszło 40% światowej energii” – tak rozpoczyna się raport MAE. Agencja prognozuje, że popyt na węgiel będzie rósł w ciągu 5 lat średnio o 2,1 proc. rocznie.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna dostrzegła również potencjał rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy zwiększenia eksportu polskiego węgla pod koniec obecnej dekady. Autorzy raportu odnieśli się do inwestycji PD Co stwierdzając, że: „Nowa działalność wydobywcza ma ruszyć w Lubelskim Zagłębiu w Polsce, wzmacniając eksport z Polski pod koniec obecnej prognozy [2019/2020 – przyp. PD Co]. Nowa kopalnia będzie usytuowana blisko Bogdanki, która jest jedną z najbardziej efektywnych kosztowo kopalni na rynku (USD 43/t). Charakterystyka węgla i pokłady nowej kopalni powinny być podobne do tych w KW Bogdanka, zatem stosując nowoczesne wyposażenie, węgiel może być wydobywany po jednostkowej cenie wydobycia USD 37/t. Kopalnia skorzysta również na istniejącej linii kolejowej i infrastrukturze portowej” – mówi raport MAE.

Twórcy corocznego opracowania dobrze ocenili Polskę jako miejsce inwestycji dla przemysłu wydobywczego zaznaczając, że „warunki inwestycyjne w Polsce są pozytywne, z 19% podatkiem CIT, wsparciem rządu, opłatami na poziomie USD 1,2/t oraz dostępną i wykwalikowaną siłą roboczą”.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna działa o 1974 r. i zrzesza 28 państw o najbardziej rozwiniętych gospodarkach. Jej raporty cieszą się dużym uznaniem uczestników rynku. Na wejście do Agencji obecnie oczekują Rosja, Łotwa, Kolumbia, Litwa oraz Kostaryka.

cropped-logo.png

Stanowisko PD Co w sprawie wystąpienia Premiera Janusza Piechocińskiego

Komunikat prasowy 4 grudnia 2014 r.

Spółka PD Co przyjmuje, iż wypowiedź Premiera Janusza Piechocińskiego podczas święta Barbórki nie odnosi się do działań i planów naszej Spółki.

Spółce PD Co przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia rozpoznania, a następnie pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą na obszarze objętym 4 przyznanymi Spółce koncesjami: Kopina, Cyców, Kulik i Syczyn.

Jesteśmy przekonani, że Minister Gospodarki miał na uwadze zamiar LW Bogdanka S.A. dotyczący rozszerzenia jej działalności wydobywczej na złoża „Ostrów” i „Orzechów”.

Jednocześnie zarząd PD Co wyraża zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i innymi organami naszego kraju oraz ma nadzieję, że Pan Premier i Ministerstwo będą tak jak do tej pory wspierać inwestorów zagranicznych i rozwój polskiej gospodarki.

Celem inwestycji realizowanej przez PD Co na obszarze posiadanych przez Spółkę koncesji jest budowa nowoczesnej kopalni produkującej 6 mln ton węgla kamiennego rocznie, co znacząco zwiększy krajową produkcję tego surowca począwszy od 2020 r. Inwestycja stworzy 2000 nowych miejsc pracy.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Kazimierz Chojna

Prawnik

tel: +48 22 351 73 80

 Inwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni produkującej 6-7 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2 000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Faza projektowania i budowy kopalni oraz infrastruktury towarzyszącej rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej. Już dziś wiadomo, że przyszłymi klientami nowej kopalni mogą być m.in. europejscy producenci energii i stali.

KOMUNIKAT PD Co

512_PDCO_02

Jan Karski patronem przyszłej kopalni PDCo

Nowa kopalnia PDCo na Lubelszczyźnie będzie nosiła imię Jana Karskiego. 2.12. 2014 roku na Zamku Lubelskim odbyły się oficjalne uroczystości podpisania Aktu Intencyjnego nadania przyszłej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym imienia Jana Karskiego legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Akt podpisali Prezes PD Co- Janusz Jakimowicz, oraz  dr Wiesława Kozielewska-Trzaska – przedstawicielka rodziny Jana Karskiego oraz Jacek Woźniak- Członek Zarządu Towarzystwa Jana Karskiego.

Tytuł kawalera Orderu Orła Białego i “Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”, osiem doktoratów honoris causa, a przede wszystkim postawa pełna odwagi i nadziei, walki i niezłomności sprawiają, że pamięć o Janie Karskim należy pielęgnować i nie pozwolić by została zatarta. Wierzę, że kopalnia Jan Karski przysłuży się utrzymaniu pamięci. Dlatego z największym zaszczytem i poczuciem misji przyjąłem możliwość nazwania kopalni imieniem tak wielkiego Polaka. Zaszczyt jest tym większy, że końca dobiega rok Jana Karskiego. Cieszy mnie, że Prairie Mining i PD Co mogą w ten sposób uczestniczyć w celebracji mówi w przemówieniu prezes PD Co Janusz Jakimowicz.

Honorowym gościem uroczystości była JE Ambasador Związku Australijskiego w Polsce Jean Dunn.

Swoją obecnością zaszczycili nas również Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk- Prezydent Miasta Lublin oraz samorządowcy z powiatu chełmskiego i łęczyńskiego.

 

 

 

 

cropped-logo.png

Prawomocna decyzja Ministra Środowiska

5 listopada 2014 r. została wydana ostateczna i prawomocna decyzja Ministra Środowiska w sprawie utrzymania w mocy wcześniejszej decyzji odmawiającej przyznania koncesji wydobywczej Lubelskiemu Węglowi Bogdanka S.A. w obszarze K-6-7.

Decyzja MŚ potwierdziła, że PD Co przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze złóż węgla kamiennego objętych koncesjami. Po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej PD Co uzyska pierwszeństwo w ustanowieniu na jej rzecz użytkowania górniczego na potrzeby prowadzenia wydobycia.

Więcej na ten temat w komunikacie  Stanowisko_PDCo_wsdecyzjiMS-151114

 

PD Co gościem sesji Rady Miasta w Rejowcu Fabrycznym

 Na zaproszenie władz Rejowca Fabrycznego 7 listopada 2014 r. na sesji Rady Miasta gościli Prezes Zarządu Janusz Jakimowicz oraz dr Witold Wołoszyn -manager ds. środowiskowych.

Podczas sesji Prezes Janusz Jakimowicz przedstawił inwestycję PD Co w Lubelskim Zagłębiu IMG_1410Węglowym oraz jej wpływ na lokalne społeczności i samorząd. W prezentacji- radni i mieszkańcy mogli dowiedzieć się w szczegółach na czym polega istota prac rozpoznawczych i oraz jakie są metody realizacji nowoczesnych inwestycji wydobywczych.

Dr Witold Wołoszyn przedstawił informacje dotyczące prowadzonych przez PD Co kompleksowych badań środowiskowych oraz omówił uwarunkowania środowiskowe związane z realizacją inwestycji.

 Przedstawiciele PD Co odpowiedzieli również na pytania zadane przez radnych i mieszkańców. IMG_1411Jednocześnie władze Rejowca Fabrycznego potwierdziły swoją wolę współpracy i wspierania naszej spółki w dążeniu do realizacji projektu budowy nowej Kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Dziękujemy za zaproszenie, interesującą dyskusję oraz nieocenione wsparcie władz miejskich.

 

 

Konferencja „Środowisko Informacji” z udziałem PD Co.

W dniach 1-2 października 2014 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Środowisko Informacji”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele PD Co., Witold Wołoszyn i Mariusz Morańda.Fot. Przedstawiciele PD Co na KonferencjiPrzedstawiciele wygłosili referat pt. „Niepewność danych a ryzyko inwestycyjne na przykładzie doświadczeń spółki eksploracyjnej PD Co”.

W przygotowaniu prezentacji na konferencję uczestniczyła również Iwona Sieniawska. Referat PD Co spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników Sesji nr I, która poświęcona była ocenom oddziaływania na środowisko.

Pełne informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:    http://www.mos.gov.pl/kategoria/5731_konferencja_srodowisko_informacji/